دوره ها و جنبش های بزرگ هنری

آموزش اف ال استودیو-نرم افزار اف ال استودیو-آموزش آهنگسازی-آموزش رایگان-آهنگسازی و تنظیم-آهنگ هیت-اصطلاحات هنری-هنرمندان بزرگ-دوره ها و جنبش های بزرگ هنری-دوره ها و جنبش های هنری زمان پیداش هر سبک هنری زمان پیداش هر سبک هنری

تاریخ هنر به دوره ها و جنبش ها تقسیم می شـود. در این مقاله، شما را به ترتیب

زمان بندی، به این بخش ها می برم و توصیفی اشاره وار از بزرگ ترین آن ها ارائه می کنم زمان پیداش هر سبک هنری 

آموزش اف ال استودیو-نرم افزار اف ال استودیو-آموزش آهنگسازی-آموزش رایگان-آهنگسازی و تنظیم-آهنگ هیت-اصطلاحات هنری-هنرمندان بزرگ-دوره ها و جنبش های بزرگ هنری-دوره ها و جنبش های هنری 

درک تفاوتهای میان دوره و جنبش

جنبش های هنری و دوره های هنری نماینده هنر یک گروه از هنرمندان در دوره های

خاص اند. تفاوت بین یک دوره و یک جنبش با مدت و هدف آن در ارتباط است

جنبشهای هنری

یک جنبش هنری را گروه کوچکی از هنرمندان که در صدد ارتقا یا ایجاد تغییرنده آهنگ هیت-اصطلاحات هنری-هنرمندان بزرگ

به گونه ای هدفمند آغاز می کنند. جنبش معمولا با یک سبک هنری و اغلب یک مکتب دوره ها و جنبش های بزرگ هنری

فکری، ارتباط دارد. مانند جنبش زنان یا جنبش حقوق مدنی، یک جنبش هنری می تواند دوره ها و جنبش های هنری

به دنبال دورنمای جدید با موضوع خاصی باشد. برای مثال، اعضای جنبش، می توانند

ضد جنگ یا ضد نظام سیاسی خاصی باشند. در برخی مواقع، بیانیه هایی می نویسند که

مبین اهداف آن هاست و گردهمایی هایی برپا می کنند آموزش اف ال استودیو-نرم افزار اف ال استودیو 

معمولا هنرمندان در یک جنبش، با یکدیگر متحد و معاشرند و آثار خود را در آموزش اف ال استودیو-نرم افزار اف ال استودیو

نمایشگاه های گروهی به نمایش می گذارند. هنر آنها ویژگیهای سبکی مشترک دارد و بر موضوعات مشابه متمرکز است آموزش آهنگسازی-آموزش رایگان-آهنگسازی و تنظیم

دوره های هنری

یک دوره‌ی هنری معمولا از انتخاب آگاهانه ی هنرمندان سرچشمه نمی گیرد. دوره ها معمولا بیش از جنبش ها دوام می آورند و در نتیجه ی فشارهای فرهنگی و سیاسی گسترده، به تدریج پیشرفت می کنند.اغلب، یک دوره ی هنری، مبتنی بر یک عصر تاریخی موازی آن است؛ برای مثال، هنر،صدر مسیحیت به هنری اشاره دارد که در عصر آغازین مسیحیت به وجود می آید. در آن زمان هنرمندان موضوعات مربوط به دین مسیح را نقاشی می کردند و مجموعه ای از عقاید دینی مشترک داشتند؛ اما برای بحث درباره ی اندیشه و خط مشی های سبک خود، بیانیه ننوشتند یا گردهمایی تشکیل ندادند. مورخان هنر، آثار آن ها را در یک گروه قرار می دهند؛ چرا که در یک زمان زندگی می کردند، موضوعات مشابهی را به تصویر می کشیدند و از روحی واحد سرچشمه می گرفتند: روح دین، فرهنگ و زمانه ی آنها..

مروری بر دوره های بزرگ

یک دوره ی هنری می تواند با تکیه بر میزان دگرگونی فرهنگی، تقریباً بین ۵۰ تا آموزش اف ال استودیو-نرم افزار اف ال استودیو

۲۰,۰۰۰ سال باقی بماند. هنر غار حدود ۳۰,۰۰۰ ق م آغاز شد و در دوره ی پالئولیتیک آموزش آهنگسازی

یا پارینه سنگی، بین ۱۰۰۰۰۰ ق م و ۸۰۰۰ ق م، بسته به محلی که زندگی می کردید و با آموزش رایگان-آهنگسازی و تنظیم

پس روی یخ ها به پایان رسید. در آن روزها، فرهنگ با همان سرعتی دگرگون شد که آموزش رایگان-آهنگسازی و تنظیم

یخچال های طبیعی آب شدند که این امر پیش از دورهی گرمایش زمین بود. از سوی آهنگ هیت-اصطلاحات هنری-هنرمندان بزرگ

دیگر، دوره ی نئوکلانــــــیک، فقط حدود ۶۵ سال، یعنی از ۱۷۶۵ تا ۱۸۳۰ پابرجا ماند

انقلاب صنعتی بر میزان دگرگونی اجتماعی و فرهنگی پس از قرن هجدهم سرعت بخشید

گاهی اوقات تفاوت بین یک دوره و یک جنبش، آشکار نیست. رنسانس مترقی ـ که برخی آن را زیرمجموعه ای از دورهی ۱۵۰ ساله ی رنسانس و عده ای هم جنبش می نامند – تنها از ۱۴۹۵ تا ۱۵۳۰ ادامه داشت؛ چرا که دو تن از سه هنرمند اصلی رنسانس مشرقی در سالهای ۱۵۱۹ و ۱۵۲۰ درگذشتند. دوره ها و جنبش های بزرگ هنری-دوره ها و جنبش های هنری

 (شما نمی توانید تنها با یک نفی یک جنبش با یک دوره داشته باشید، حتی اگر آن یک نفر میکل آنژ باشد!)

منريســم (شـیوه گرایی) نیز که زمانی یک دوره شناخته می شد، امروز در سطح وسیعی یک جنبش به شمار می رود. متریسم در نیمه ی دههی ۱۵۲۰ با آثار روسو فیورنتینو، پونتورمو و پارمیجانیتو آغاز شـد. موضوع این است که این هنرمندان خود را منریست نمی نامیدند. آنها می پنداشتند که هنرمندی و سبکشان ادامه ی چیزی است که رافائل و دیگران در دوره ی رنسانس مترقی به آن دست یافته بودند. آنها آگاهانه یا ناآگاهانه، همراه میکل آنژ، «شیوه های از اثر هنری را آغاز کردند که از منظر سبک شناختی

متفاوت بود و به یک جنبش تبدیل شد.دوره ها و جنبش های بزرگ هنری-دوره ها و جنبش های هنری

دورهی پیش از تاریخ (۲۵۰۰ ق م - ۳۰,۰۰۰ ق م)

هنر دوره ی پیش از تاریخ به عصر پارینه سنگی و نوسنگی شباهت دارد؛ یعنی هنگامی که مردم از ابزار سنگی استفاده می کردند، با شکار و گردآوری غذا (در دورهی پارینه سنگی) یا کشاورزی (در دوره ی نوسنگی) روزگار می گذراندند و نوشتن نمی دانستند

اگرچه قادر به نوشــش نبودند، مردم عصرهای پارینه و نوسنگی بی گمان می دانستند چگونه نقاشی کنند با مجسمه سازند. در عصر پاریـــــــنگی (دورهی پالئولیتیک)، هنرمندان تصاویر حیوانات را بر دیوارهای غار می کشیدند و ممه های حیوان و انسان را از سنگ می ساختند. به نظر می رسد که هنر آنها بخشی از یک اس جادویی با تنی . شکل آغازین تصویرسازی – برای کمک به شکار کردن بود حتی عمل نقاشی کردن نیر احتمالاً بخشی از این این ها بوده است.آنقاشی در عصر نوسنگی (دوره نئولیتیک) رو به زوال رفت به رغم اینکه آن ها ابزارهای سنگی بهتر، گله های حیوانات اهلی و سکونتگاه های دائمی و چهار فصل داشتند. اما معماری در حقیقت با گورهای عظیمی مانند استون هنج، معاید و نخستین شهرها، رونق گرفت.

دوره ی بین النهرین (۵۰۰ ق م -۳۵۰۰ ق م)

دوره ی بین النهرینی تمدن های متعددی را دربر می گیرد:

 سومری ها که نگارش (معروف به خط میخی) و دین یکتاپرستی (یک خدایی) را ابداع کردند (حضرت ابراهیم سومری بود)

آکدی ها؛ آموزش اف ال استودیو-نرم افزار اف ال استودیو-آموزش آهنگسازی-آموزش رایگان-آهنگسازی و تنظیم-آهنگ هیت-اصطلاحات هنری-هنرمندان بزرگ

آشوری ها دوره ها و جنبش های بزرگ هنری-دوره ها و جنبش های هنری

بابلی ها آموزش اف ال استودیو-نرم افزار اف ال استودیو-آموزش آهنگسازی

هنر بین النهرین معمولا هنر جنگ، هنر تبلیغات با هنر دینی و تدفینی است. اگرچه هر تمدنی ویژگی متفاوتی را به فرهنگ من النهرین اهدا کرده است . برای مثال، آشوریان جنگجو، روایت بصری را متحول کردند – هنر در همان منطقه (سرزمین بین رودهای دجله و فرات) پیشرفت کرد و مردم مختلف که در آن خطه حکومت می کردند، بر یکدیگر تاثیر گذاشتند. هنر بین النهرين اغلب مردانه، اما از طرفی طرفی و موقر، گاه خنده دار و بسیار خیالی است

دوره ی مصر (۳۳۲ ق م -۳۱۰۰ ق م)

هنر مصر می تواند «هنر مردگان» نیز نامیده شود، چرا که بیشتر این هنر برای آرامگاه ها ساخته شد. سبک مصری قرینه، انعطاف ناپدیر، اما با وقار، عمدتا تغییر ناپذیر، بسیار رنگارنگ و نمادپردازانه است. هنرمندان مصری نیز از داستان و روایت بصری استفاده می کردند؛ اما داستان های حضور آنها در مقایسه با هنر بین النهرین، کمتر نمایشی و واقع گرایانه است.

هنر اتروسک و رومی

شما می توانید هنر اتروسک و رومی را فرهنگ مقلد بنامید. هر دو، از یونانی ها بسیار قرض گرفتند، اما هر کدام چیزی از خود را ارزانی داشتند

دوره ی اتروسک (قرن هشتم ق م تا قرن چهارم ق م)

 الروسک ها که در اتروریا (توسکانی امروز) زندگی می کردند، معماری چندانی از خود باقی نگذاشتند و رومی ها که بر آنها غلبه یافتند، بر بیشتر سکونتگاه هایشان بناهایی برپا کردند. اما رومی ها آرامگاه های اتروسک ها را از بین نبردند؛ بنابراین، زندگی اتروسکی را بیشتر از طریق هنر آرامگاهی آنها می شناسیم که به گونه ای شگفت انگیز، امری مبارک بوده است. از قرار معلوم، انروسک های باستان، مرگ را ادامه ی دلپذیر زندگی می دانستند.

دورهی رومی (۳۰۰ ق م تا ۴۷۶ میلادی)

 رومی ها نیز در کارشان از یونانی ها تقلید کردند؛ اما مورخان، هنر دورهی رومی را تکرار یونان نمی نامند. رومی ها، همانند اتروسک ها، فقط تقلید نکردند، آنها چیزی را به سبک یونانی افزودند. در معماری، رومی ها طاق نمای قوسی (ضربی) را به وجود آوردند؛ ابداعی که به آنها کمک کرد تا بزرگ ترین نظام راه سازی و آبراهه ای را بسازند که جهان با آن زمان به خود ندیده بود در نقاشی و مجسمه سازی، رومی ها واقع گرایی را بسیار بیشتر از یونانی های ملنی دنبال کردند؛ مثلا نیم تنه ی سناتور ها و اولین امپراتورها، میانسال. شق و رق، خشن و این جهانی به نظر می رسد. آموزش اف ال استودیو-نرم افزار اف ال استودیو-آموزش آهنگسازی-آموزش رایگان-آهنگسازی و تنظیم

هنر بیزانس و اسلامی

هنر بیزانسی هنر مسیحی امپراتوری روم شرقی پس از سقوط روم در ۴۷۶ میلادی شرق نزدیک، شمال آفریقا و اسپانیا گسترش یافت. 

هنر و معماری اسلامی به دنبال موج فتوحات بین ۶۳۲ تا ۷۳۲ میلادی در سراسر شرق نزدیک،شمال آفریقا و اسپانیا گسترش یافت. آموزش اف ال استودیو-نرم افزار اف ال استودیو-آموزش آهنگسازی-آموزش رایگان-آهنگسازی و تنظیم

دوره ی بیزانس (۱۴۵۳-۵۰۰ میلادی)

هنر بیزانس تلفیق شکوه اواخر روم، سنت هنری یونان و موضوعات مسیحی است. این هنر نمادپردازانه و کمتر از هنر یونان و روم که الهام بخش آن بوده اند. طبیعت گرایانه است. هنر بیزانسی بیش از این جهان، به آن جهان توجه دارد. آموزش اف ال استودیو-نرم افزار اف ال استودیو

معروف ترین شکل نقاشی دورهی بیزانسی شمایل نگاری بوده است. شمایل ها (تصاویر مقدس از مسیح، مریم و دیگر قدیسان) در نیایش استفاده می شد. همچنین هنرمندان بیزانسی به کار روی موزاییک (تصاویر ساخته شده از قطعات کوچک بریده شده از سنگ و شیشه علاقه مند بودند.

دورهی رنسانس

رنسانس به معنای «تولد دوباره» است. در دوره رنسانس، هنرمندان در نقاشی، مجسمه سازی و معماری، به الگوهای کلاسیک بازگشتند. در این دوره هنر دینی مسیحی هنوز حاکمیت داشت، اما داستان ها و تصاویر در هنر به بزرگداشت انسان و امور این جهانی متمایل بود، ارزش رو به رشـد فردیت، به ساخت و اجرای بسیاری از رخ نگارها (پرتره) – یک ژانر (مقوله ای از هنر) ـ منجر شـد که در هنر قرون وسـطا از بیسن رفته بود. با تمرکز بر ایـن جهان و این زمان، واقع گرایی اهمیتی به اندازه ی نمادپردازی پیدا کرد. برای اینکه نقاشی ها و نقش برجسته ها، سه بعدی تر به نظر برسند (مثل پنجره ای که به جهان واقعی گشـــوده می شود)، هنرمندان رنسانس قوانین ریاضی پرسپکتیو را به کار بردند

نئوکلاسیسیسم و رمانتیسیسم

 توكلا ســـــــــم شـو به معنای «جدید» هم بازگشت دیگری به کلاسیـــــم یونانی – رومی است. ملوکلاسیسیسم، هنری شکوهمندانه است که مرد و زن آن روزگار را هماننـد ایزدان و ایزدبانوان یونانی به تصویر می کشد. حالتها و وضع و رفتار عالياً پرآب وتاب و نمایشی آن ها خارق العاده است

رمانتیسیسم (اواخر دهه ی ۱۷۰۰ تا اوایل دهه ی ۱۸۰۰)

هنرمندان رمانتیک، با اجتناب از انقلاب صنعتی، به زیاده روی های پادشاهان حمله کردند و به دفاع از حقوق فردی پرداختند. برخی به طبیعت پناه بردند؛ دیگران به دنبال تلفیقی سرزنده از ترس و احترام در منظره های شگفت انگیزی از طبیعت و دریا بودند «تخیل» و «طبیعت» سرچشمه های بزرگ خلاقیت لگام گسیخته ی آنها بود

دادا و سوررئالیسم

جنگ جهانی اول موجب ویرانی و بدبختی بی سابقه ای در اروپا شد. هنرمندان سرخورده، به رد ارزش های سنتی و اشکال هنری فرهنگی ای دست زدند که از نظر آنها جنگ را به راه انداخت.

آموزش اف ال استودیو-نرم افزار اف ال استودیو-آموزش آهنگسازی-آموزش رایگان-آهنگسازی و تنظیم-آهنگ هیت-اصطلاحات هنری-هنرمندان بزرگ-دوره ها و جنبش های بزرگ هنری-دوره ها و جنبش های هنری

امید وارم از این مقاله لذت برده باشید حتما نظراتتون رو برامون کامنت کنید 

از دیگر محتوا هامون هم دیدن کنید دیگر مقاله هامون راجب تاریخ هنر هم خوندش خالی از لطف نیست

پست های مرتبط

مطالعه این پست ها رو از دست ندین!

دوره ویولن را در خانه بیاموزید

آنچه در این پست میخوانید خواندن این صفحه به 2 دقیقه زمان نیاز داره به ترتیب تماشا کنید… خواندن این…

بیشتر بخوانید

دوره ساخت موزیک از صفر تا صد

آنچه در این پست میخوانید به ترتیب تماشا کنید… امکان داره جواب سوال شما اینجا باشید تخفیف ویژه تا به…

بیشتر بخوانید

سینتی سایزر چیست؟

آنچه در این پست میخوانید سینتی سایزر چیست؟ آسی لی تر(oscillator) ال اف او (LFO) انولوپ (envelope) سینتی سایزر چیست؟-سینتی…

بیشتر بخوانید

فرق موسیقی الکترونیک و آکوستیک

آنچه در این پست میخوانید تاریخچه ی موسیقی الکترونیک دستگاه های ساخت موسیقی الکترونیک سبک های موسیقی الکترونیک ساز های…

بیشتر بخوانید

چگونه کیک را میکس کنیم؟

آنچه در این پست میخوانید چرا باید وقت زیادی رو برای میکس کیک بزاریم؟ استفاده از اکولایزر برای ظریف و…

بیشتر بخوانید

نظرات

سوالات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب المنتوری را انتخاب نکرده اید