برگه ای از تاریخ هنر

برگه ای از تاریخ هنر

تمرکز بر هدف هنرمند

تاریخ هنر برگه ای از تاریخ هنر هنر در کجا متولد شد اثر هنرمندان اهداف هنرمندان تاریخ هنر اهداف هنر

چرا هنرمندان به خلق هنر مبادرت می ورزند؟ برای ستایش خداوند، تجلیل ازتاریخ هنر برگه ای از تاریخ هنر هنر در کجا متولد شد اثر هنرمندان اهداف هنرمندان تاریخ هنر
سرزمین، براندازی حکومت، وادار کردن مردم به تفکر، یا به دست آوردن شهرت و شانس؟ یا
آیا آنها هنر را می سازند، چون آفرینش برایشان مثل نفس کشیدن است و باید آن را انجام
بدهند؟برگه ای از تاریخ هنر  برگه ای از تاریخ هنر برگه ابرگه ای از تاریخ هنر از تاریخ هنر اهداف هنر

هنرمندان برای تمامی این دلایل و بیشتر از آن، می آفرینند. از همه مهمتر،
هنرمندان بزرگ می خواهند چیزی ژرف تر از شکل معمول ارتباطات ـ مثـل صحبت کردن و نوشـــتن
ـ را بیان کنند. آنها در تلاش اند تا معانی ورای واژگان روزمره را القا کنند؛ بنابرایـن،
واژگان بصری را برای فهم مردم ابداع می کنند. هر فرد می تواند زبان این تصویر را به
گونه ای متفاوت «بخواند»؛ آنچه در فرهنگ لغت وجود ندارد. هنر در کجا متولد شد

تفاوت در اینکه هر فرد می تواند بخشی از یک اثر هنری را «بخواند» خود،
یک حقیقت هنری است که در پانصد سال گذشته ساخته شده است. هنر باستان همانند قرون وسـطا
(هنر پیش از ۱,۴۰۰) اغلب، هدف ارتباطی و زبانی مشترک از نمادهایی داشته که به گونه
ای گسترده درک می شده است؛ اغلب، این هدف ارتباطی با دین، آیین و اسطوره ها مرتبط می شد.اثر هنرمندان اهداف هنرمندان تاریخ هنر اهداف هنر

برگه ای از تاریخ هنر برگه ای از تاریخ هنر هنر در کجا متولد شد اهداف هنر

اثر هنرمندان اهداف هنرمندان تاریخ هنر

دین، آیین و اسطوره ها

نخستین آثار هنری – نقاشی های غارهای پیش از تاریخ از ۳۰٫۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ ق م بیشتر، بخش کلیدی از یک این شمنی (روحانی ای که در جایگاه واسطه و از طریق خلسه به جهان معنوی وارد می شود) بوده است. در بسیاری از فرهنگ های پیش از تاریخ، مردم تصور می کردند که دین و آیین به آنها کمک می کند تا محیط اطراف خود را تحت کنترل خـود درآورند (برای مثال، آیینهای حاصلخیزی به ایزد یا ایزدبانوی کشاورزی مرتبط می شـد و هدف آن، برداشت موفقیت آمیز محصول بود) یا برای زندگی پس از مرگ آماده شوند. هنر (و اغلب رقص و موسیقی) بارها در این آیین های دینی نقش داشتند.

پژوهشگران از دین انسان های پیش از تاریخ (مردمانی که بین ۳۰٫۰۰۰ تا ۳۵۰۰ ق م زندگی می کردند) اطلاع چندانی ندارند؛ اما اطلاعات خوبی از دین نخستین تمدن ها در بین النهرین (میان رودان) و مصر (که حدود ۳٫۵۰۰ ق م آغاز شده) در دست دارند. بخشی از هنر بین النهرینی و بیشتر هنر مصر باستان بن مایه ی دینی دارند. هنر مصر به ویژه بر زندگی پس از مرگ و رابطهی بشر با ایردانش متمرکز می شود.تاریخ هنر برگه ای از تاریخ هنر هنر در کجا متولد شد اثر هنرمندان اهداف هنرمندان تاریخ هنر اهداف هنر

در دوره رومـی (۴۷۶ قم تا ۵۰۰ میلادی) هنر دینی کمتـر از هنر غیردینی (هنری درباره ی زندگی این جهانی) متداول بود. اما هنر دینی که بر قرون وسطا (۱۴۰۰-۵۰۰) تسلط داشت، برخی زمینه های خود را در دوره ی رنسانس اومانیسم (۱۵۲۰-۱۴۰۰) و دوره ی منریسم” (۱۶۰۰-۱۵۲۰) از دست داد و در دورهی باروک (۱۷۰۰-۱۶۰۰) و طی جنگ های مذهبی بین کاتولیک ها و پروتستان ها، به مقام پیشین دست یافت. .تاریخ هنر برگه ای از تاریخ هنر هنر در کجا متولد شد اثر هنرمندان اهداف هنرمندان تاریخ هنر

سیاست و تبلیغات

قانون اساسی ایالات متحده آمریکا جدایی کلیسا از حکومت را تضمین کرده است؛ ام در بسیاری از تمدنهای نخستین، دین و سیاست دو روی یک سکه بودند؛ برای مثال، فراعنه مصر، خود را نماینده ی ملکوتی خدا روی زمین می انگاشتند. هنر مصر، دینی و سیاسی بود.

 اندیشه ی حق ملکوتی پادشاهان که به موجب آن پادشاهان – از قرار معلوم ـ از طرف خدا برای حکومت بر زمین انتخاب می شدند (که تا انقلاب های فرانسه و آمریکا در اواخر دههی ۱۷۰۰ ادامه داشت)، ریشه در این شیوه های مصر باستان دارد. در یونان باستان، پریکلس (رهبر آتن در دوران اوج فرهنگی و سیاسی آن) برای حفظ قدرت و شهرت آین، دستور برپایی بنای پارتنون را صادر و هزینه ی ساخت آن را (با پولی که از متحدان اتنی قرض می گرفت) پرداخت کرد. او گفت: «این آثار برای همیشه شاهدی بر عظمت ما باقی خواهند ماند.» درواقع هنر به منزله ی مهم جلوه دادی حکومت بود.

تاریخ هنر برگه ای از تاریخ هنر هنر در کجا متولد شد اثر هنرمندان اهداف هنرمندان تاریخ هنرتاریخ هنر برگه ای از تاریخ هنر هنر در کجا متولد شد اثر هنرمندان اهداف هنرمندان تاریخ هنرتاریخ هنر برگه ای از تاریخ هنر هنر در کجا متولد شد اثر هنرمندان اهداف هنرمندان تاریخ هنر

به گونه ای مشابه، رومیها ستون هایی چون ستون تراژان و طاقهای پیروزی مانند طاق کنستانتین را برای بزرگداشت پیروزی هایشان و نمایش قدرت روم برپا کردند..تاریخ هنر برگه ای از تاریخ هنر هنر در کجا متولد شد اثر هنرمندان اهداف هنرمندان تاریخ هنر

در آغاز قرن نوزدهم، نقاش رمانتیک فرانسوی، اوژن دلاکروا با نقاشی خود با عنوان آزادی مردم را رهبری می کند، مردم را به جنگ برای مردم سالاری، ترغیب کرد.تاریخ هنر برگه ای از تاریخ هنر هنر در کجا متولد شد اثر هنرمندان اهداف هنرمندان تاریخ هنر

وقتی می گویم بپر …؛ هنر برای حامیان بسیاری از هنرها به سفارش حامیان ثروتمند و قدرتمند و در خدمت اهداف آنان بود. برخی از آنها آثار دینی سفارش می دادند که در حالت زانــوزده، در کنار یک قدیس نمایش شان می داد. شاید با این هدف که دلبستگی دینی خود را نشان دهند و از خدای خود کسب امتیاز کنند. دیگران آثاری را برای بزرگداشت خود یا خانواده شان سفارش می دادند؛ مثلا، فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا به دیه گو ولاسکوئز، نقاش اسپانیایی، پول داد تا خانواده ی فیلیپ را در دوره ی باروک جاودانه کند.

برخی حامیان فقط می خواستند مجموعه ی هنری خود را پربارتر کنند و بر شهرت خود بیفزاینـد؛ مثل پیتر ون رویون که در قرن هفدهم آثاری را به یوهانس ورمیر در هلند سفارش داد. ون رویون (۱۶۷۴-۱۶۲۴) از ثروتمندترین مردان در دلفت” و از نخستین

حامیان ورمیر بود..تاریخ هنر برگه ای از تاریخ هنر هنر در کجا متولد شد اثر هنرمندان اهداف هنرمندان تاریخ هنر

بینش فردی

هیچ کس به ونسان ون گوگ پولی برای نقاشی کردن نداد. درواقع، او در دوران زندگی اش فقط یک نقاشـی فروخت، ون گوگ هنرمند کلاسیک گرسنـه ای بود، اما نقاشی هایی برگرفته از بینش فردی می کشید که جامعه ی هم عصرش از آنها بی بهره ماند یا در کشان نکرد.

آثار بسـیاری از هنرمندان امروزی نیز از بینش فردی سرچشمه می گیرند؛ بینشی که به جامعه روش جدیدی برای نگرش به زندگی می بخشد. این هنرمندان برای انتقال بینش خود و برخورداری از جامعه ای مشتاق و پذیرا، باید تلاش کنند. بسیاری از آنها تا زمان استقبال و پذیرفته شدن از سوی مردم، باید همانند ونگوگ به تکه نانی قناعت کنند!

کشف طرح

طرح، سازمان دهی عناصر بصری در یک اثر هنری است. در این بخش، به شما نشان می دهم که چگونه عناصر را در هنری که می بینید، تشخیص دهید و تفسیر کنید.

نقش

«نفس» یا «الگو» به همان اندازه ای که در موسیقی یا رقـص اهمیت دارد، در هنر بصری نیز حائز اهمیت است. یک ترانه، نقشی از نتهاست؛ یک رقص، نقشی است از حرکت: یک نقاشی هم نقشی است از رنگ ها، خطوط، شکل ها، نورها و سایه ها، ترکیب نقش زیبای گل با طرح شطرنجی می تواند به ناهمگونی چسباندن دو نوع کاغذدیواری به یکدیگر باشـد. هماهنگی و سازگاری، راه رسیدن به نقش است. اما با این حال، یک هنرمند می تواند نقش های متعددی را برای ایجاد تضاد با هم ترکیب کند.

برخی مواقع، نقش ها در هنر به راحتی طرح های به کاررفته در کاغذدیواری، شناسایی می شـــوند؛ اما بیشتر مواقع، نقش هـا مانند موتیف های سمفونی بتهـوون یا طرح در هم پیچیده ی یک قالی ایرانی یا پنجره ی گلدیس” پیچیده اند. نقش ها شاید مثل پراکندگی رنگ در خاکسپاری” (فرودآوردن مسیح) اثر جاکوپو پونتورمو دقیق و ماهرانه باشند.

ضرب آهنگ

هنرهای تجــــــــی نیز مانند موسیقی «ریتم» (ضرب آهنگ) دارند. اگرچه نمی توانید همراه آن، با با ضرب بگیرید، یک ضرب بصری چشمان شما را از رنگ گرم به رنگ سرد (همانند اثر ماتیس به نام لذت زندگی)، از نور به سایه یا از یک خط پهن مواج به مثل کاغذدیواری با ضرب آهنگ بیکـــــــان که بارها و بارها تکرار می شود) خواهد ب خط صاف، به رقص در می آورد. بدون ضرب آهنگ بصری متنوع، اثر هنری، ایستا خواهد بود. در این صورت چشمان شما بر یک چیز متمرکز می شود با اصلا به هیچ چیز توجه نمی کند.

تضاد

حالت خشک و رسمی ای که توازن به همراه دارد می تواند بزرگ ترین مشکل آن باشد؛ برای مثال، بیشتر مجسمه های مصری آن قدر قرینه اند که به نظر انعطاف ناپذیر و خشک می آیند. هنر به چیزی نیاز دارد که ترازو را کمی تکان بدهد.

تضاد می توانـد توازن را ضمن حفظ آن مختل کند، هماننـد دوریفوروس یا پیکره ی مـرد نیزه دار اثر پولیکلیتوس. این مجســــــه متوازن اسـت. اما دستها و پاهای او در جهات متضاد کشیده شـده اند. این جهات مخالف ـ زانوی خم شده ی چپ و بازوی خم شده ی راست ـ در حالی که تضاد و کشیدگی ایجاد کرده اند، توازن دارند.

تضاد علاوه بر بیان و حفظ توازن، نقش های دیگری دارد. تضاد، جذبه و هیجان به وجود می آورد. هنرمندان می توانند با توازن بین خطوط مواج و خطوط صاف (برای مثال، یک راه پر پیچ و خم که به سمت شبکه ای شطرنجی امتداد می یابد یا کنار هم قراردادن اشکال منظم و اشکال هندسی (مثل رشد یک گلابی در یک هرم) تضاد ایجاد کند. رنه ماگریت با قراردادن یک زن لطیف و خوش اندام در کنار دیوار جعبه مانند و یک صخره (جادوی ســیاه ) تضاد هولناکی ایجاد می کند؛ رنگ دیوار و بخش پایین بدن زن، تقریباً همان تضاد یکسان است. اما دیوار، سخت و مستطیلی و زن، لطیف و با خطوط منحنی است. یعنی همان تضاد.

تأکید

 تأکید ـ آنچه از دیگر بخش های اثر هنری برجسته و متمایز می شود ـ نیز مهم است. هنرمندان می توانند با رنگ ها، تضاد یا    قراردادن یک پیکر (برای مثال، در مرکز یک نقاشی) به تأکید دست یابند. همانند حرف X   که یک نقطه یا محل را در یک نقشه مشخص می کند، تأکید نیز توجه بیننده را به چیزی جلب می کند که منحصر به فرد و مهم ترین بخش از گنجینه ی اثر هنری به شمار می رود.

در برخی موارد هنرمندان با برجسته کردن چیزی عجیب با جلب توجه کردن در وسـط نقاشـی (مثل پیکرهی سیاه، هنگامی که دیگر پیکره ها به روشنی نمایان شده اند) یا با نقاشی کردن زنی برهنه در پیک نیک، همراه مردانی با لباس رسمی به تأکید دست یابند. (آن گونه که ادوارد ماند، در تابلوی معروف خود ناهار در چمنزار انجام داده است.)

رمزگشایی معانی

البته، هنر هم معانی ای دربردارد. برخی مواقع داستانی را بیان می کند (روایت بصری)؛ گاهی اوقات از طریق نمادپردازی یا استعاره مثل یک شعر، معانی را تداعی می کند و در دیگر مواقع به نظر می رسد که معانی از طریق حسـی که از هنر می گیرید، به شما منتقل می شود؛ شبیه آنچه در موسیقی اتفاق می افتد (شما حس عمیقی از معنا دارید، اما احساس، آن را تحت تأثیر قرار می دهد).

الفبای داستان بصری

چگونه می فهمید که هنرمند چه وقت داستانی را تعریف می کند؟ برای اینکه ببینید یک نقاشی، یک داستان بصری است یا نه، باید از خود سه سؤال بپرسید: آیا اثر هنری از گذر زمان حکایت می کند (در مقابله با ایستایی، مثل طبیعت بی جان)؟

به نظر آغاز و پایانی دارد؟ آیا به چیزی که بیرون از چارچوب تصویر اتفاق افتاده، اشاره می کند؟ اگر پاسخ به هر یک از این سؤالات «بله» است. در این صورت هنرمند احتمالاً داستانی را تعریف می کند. چگونه این داستان ها را می خوانید؟ برای خواندن نقاشی داستانی، حتما نباید مثل کتاب، آن را از راست به چپ بخوانید؛ اگرچه در برخی مواقـع باید همین کار را بکنید، مثلا درمورد فرشینهی (تاپستری) بایوا درعوض، شما از نقطه ی کانونی (محلی که هنرمند چشمان شما را به آن راهنمایی می کند) شـروع می کنید. نقطه ی کانونی می تواند آغاز داستان باشد؛ اما می تواند نقطهی اوج آن هم باشد.

راه حل مسئله این است که در نقاشی به دنبال روابط میان افراد و رابطهی آنها با محیط اطرافشـان بگردید. آیا کسی عاشق، دلشکسته، حسود یا کینه توز است؟ آیا او در جهان خود راحت است یا بیگانه؟ همچنین، از خود بپرسید که بر سر فرد نقاشی شده پیش از اینکه به تصویر کشیده شود، چه آمده است. در آن زمان چه اتفاقی افتاده است و پس و از این چه رخ خواهد داد. به دنبال سرنخ ها باشید؛ مثلا افرادی که در حال اشاره کردن هستند یا حالات صورت و ایماواشاره های بامعنا مثل آنچه در فراخوانی سنت متی” اثر کاراواجو وجود دارد. فرد در نقاشی به چه کسی یا چه چیزی نگاه می کند؟ بگذارید چشمان او چشمان شما را راهنمایی کند.

جست وجوی نمادها

نمادیـــــردازی اغلب بخش کلیدی داستان های بصری و حتـی نگاره ها و طبیعتهای بی جان اسـت. درک نمادها کمکتان می کند تا به جهان و موقعیت نقاشـی وارد شوید. بدون درک، ممکن است بیشتر پیام نقاش را درک نکنید. برای مثال، بسیاری از بیننده ها معتقدند که جاده پر پیچ و خم در مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی نماد راه زندگی است یا آن گونه که بیتل ها گفته اند: «جادهای طولانی و پر پیچ و خم.» اسکلت جمجمه در مرد جوان با اسکلت جمجمه اثر فرانس هالس به وضوح نماد مرگ است و سیب، در خانواده ی مقدس روی پله ها ” اثر نیکلاس پوسین  آشکارا مبین باغ بهشت است؛ اگرچه نشانی از آدم و حوا و ابلیس نیست.

پست های مرتبط

مطالعه این پست ها رو از دست ندین!

دوره ویولن را در خانه بیاموزید

آنچه در این پست میخوانید خواندن این صفحه به 2 دقیقه زمان نیاز داره به ترتیب تماشا کنید… خواندن این…

بیشتر بخوانید

دوره ساخت موزیک از صفر تا صد

آنچه در این پست میخوانید به ترتیب تماشا کنید… امکان داره جواب سوال شما اینجا باشید تخفیف ویژه تا به…

بیشتر بخوانید

سینتی سایزر چیست؟

آنچه در این پست میخوانید سینتی سایزر چیست؟ آسی لی تر(oscillator) ال اف او (LFO) انولوپ (envelope) سینتی سایزر چیست؟-سینتی…

بیشتر بخوانید

فرق موسیقی الکترونیک و آکوستیک

آنچه در این پست میخوانید تاریخچه ی موسیقی الکترونیک دستگاه های ساخت موسیقی الکترونیک سبک های موسیقی الکترونیک ساز های…

بیشتر بخوانید

چگونه کیک را میکس کنیم؟

آنچه در این پست میخوانید چرا باید وقت زیادی رو برای میکس کیک بزاریم؟ استفاده از اکولایزر برای ظریف و…

بیشتر بخوانید

نظرات

سوالات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب المنتوری را انتخاب نکرده اید