گرم کردن وکال خواننده با سچوریشن(saturation)

قالب المنتوری را انتخاب نکرده اید