قسمت دوم ساخت بیت پاپتوضیحات : بررسی و نوع چیدمان سازها و نکات مهم و کاربردی در تنظیم یک اهنگ پاپ

قالب المنتوری را انتخاب نکرده اید