قسمت دوم ساخت اهنگ برای از خلوت و صادقتوضیحات : ساختار ملودی و ساختار ریتمنرم افزار پشتیبان : اف ال استدیو

قالب المنتوری را انتخاب نکرده اید