بررسی و نوع چیدمان سازها و نکات مهم و کاربردی در تنظیم یک اهنگ پاپ